title-arrow-orange-right

Regulamin kont premium

title-arrow-orange-left

Regulamin Kont Premium (dla prawników)

 

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 14.09.2021

 

§1. Zakres Regulaminu

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy dotyczące promocji lub świadczenia usług pomocy prawnej za pośrednictwem portalu dostępnego pod domeną temada.pl, w tym umów o świadczenie usług elektronicznych oraz zasady zawierania umów.
 2. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2. Definicje

 1. W niniejszym regulaminie używane są następujące definicje:
  1. Usługodawca – Temada Sp. z o.o., ul. Świetlikowa 42, 86-005 Zielonka, NIP:5542993922, REGON:389035942, KRS:0000901643, będąca właścicielem serwisu internetowego temada.pl.
  2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, która jest korzystającym z usług dostarczanych przez Usługodawcę w ramach pakietu Kont Premium lub innych usług określonych w dalszej części Regulaminu. Usługobiorcami są w szczególności podmioty realizujące usługi o charakterze prawnym na rzecz klientów indywidualnych lub przedsiębiorstw.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca konto w serwisie temada.pl w celu znalezienia pomocy prawnej, porady prawnej lub innej informacji wynikającej z charakteru usług świadczonych przez portal. Użytkownikiem jest także osoba, która skorzystała z pomocy poprzez system telefoniczny i zgodziła się na realizację określonych usług na jej rzecz.
  4. Strona – odpowiednio Usługodawca lub Usługobiorca jako strona umowy o świadczenie usług.
  5. Portal – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://temada.pl/, do korzystania którego wyłącznie uprawniony jest Usługodawca. Serwis ten służy do kontaktu pomiędzy Użytkownikiem, a Usługobiorcą oraz udostępnia zestaw narzędzi służących do ułatwienia i przyspieszenia kontaktu pomiędzy nimi. Użytkownicy i Usługobiorcy korzystają z Portalu na podstawie udzielonej przez Usługodawcę niewyłącznej licencji w zakresie niezbędnym do korzystania z usług.   
  6. Pakiet – zbiór narzędzi i funkcjonalności udostępnianych za określonym wynagrodzeniem i na określony czas dla konta wybranego Prawnika na podstawie zamówienia złożonego przez Usługobiorcę. Usługi są grupowane w Pakiety i na ich podstawie następuje rozliczenie. Wyróżnia się:
 1. Pakiet Bazowy, zawierający podstawowe i dostępne dla wszystkich usługi i funkcjonalności
 2. Pakiet Kont Premium zawierający płatne funkcje dostępne dla Usługobiorców.
  1. Prawnik – profesjonalny i uprawniony do świadczeń usług prawnych podmiot, prowadzący działalność gospodarczą. Najczęściej adwokat, notariusz, komornik lub radca prawny.
  2. Profil – zbiór informacji na temat Usługobiorcy umieszczony na Portalu i dostępny dla Użytkowników.
  3. Zamówienie – dokument wypełniony przez Usługobiorcę indywidualnie i zawierający jednoznacznie wskazaną chęć korzystania z usług ze strony Usługodawcy we wskazanym czasie i za wskazanym wynagrodzeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Umowa – umowa o świadczeniu usług zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na podstawie przesłanego Zamówienia, a realizowana na zasadach wskazanych w Regulaminie.
  5. Regulamin – niniejszy dokument.
  6. Kalendarz Spotkań – usługa dostępna dla Usługobiorcy w ramach Pakietu Kont Premium, a polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy programu komputerowego umożliwiającego Użytkownikom umówienie spotkania z Prawnikiem w ramach serwisu temada.pl.
  7. Aktywacja – czynność polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę na określony czas 12 miesięcy usług Portalu na rzecz Użytkownika, który zdecyduje się na skorzystanie z usług Usługobiorcy. Czynność umożliwia obsługiwanym Użytkownikom na korzystanie z rozszerzonych funkcji Portalu bez pobierania opłat od Użytkowników.
  8. Spotkanie – czynność polegająca na świadczeniu usługi przez Prawnika współpracującego lub będącego Usługodawcą na rzecz Użytkownika.
  9. Instytucja Płatnicza – – dostawca rozwiązań płatniczych świadczący usługi rozliczeniowe na przykład Mbank Sp. z o.o. lub Blue Media Sp. z o.o. Dostawca ten ma za zadanie umożliwienie rozliczenia w sposób elektroniczny (bezgotówkowy) pomiędzy Usługobiorcą, a Użytkownikiem oraz pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą. Instytucja Płatnicza jest odpowiedzialna za realizację usług rozliczeniowych w ramach swojego regulaminu oraz systemu komputerowego udostępnianego jedynie przez Usługodawcę w ramach świadczonych usług,
  10. Rozliczenie Spotkania – czynność polegająca na przekazaniu środków pieniężnych przez Użytkownika na rzecz Usługobiorcy po wykonaniu przez Usługobiorcę Usługi Prawnej (płatność z dołu), a realizowana za pośrednictwem Instytucji Płatniczej lub w inny sposób ustalony przy umówieniu Spotkania.
  11. Okres Rozliczeniowy – okres zdefiniowany przez Usługobiorcę, a wynikający ze zdefiniowanych pełnych miesięcy kalendarzowych.
  12. Usługi dodatkowe – usługi na rzecz Usługobiorcy lub podmiotów z nim powiązanych zdefiniowane w ramach Zamówienia składanego przez Usługobiorcę, a przyjęte przez Usługodawcę.
  13. Usługa Prawna – realizowana przez Specjalistę usługa realizowana w oparciu o przepisy prawa, którą mogą realizować wyłącznie uprawnieni do tego typu czynności Prawnicy.
  14. Usługa Doradcza – wszelkie usługi dotyczące obsługi Użytkowników Portalu jednocześnie nie będące Usługa Prawną, a co za tym idzie nie wymagają specjalistycznej wiedzy fachowej oraz uprawnień.
  15. Aktywny Użytkownik – Użytkownik Portalu, który został aktywowany przez Prawnika w ramach udostępnienia mu narzędzi do współpracy online.
  16.  RODO-  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  17. Centrum Opieki Klienta – funkcjonalność Usługodawcy polegająca na wsparciu technicznym Użytkownika lub Usługobiorcy, a mająca na celu udzielenie pomocy lub wyjaśnień w zakresie korzystania z Portalu, świadczona za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonu.

§3. Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na podstawie przesłanego przez Usługobiorcę Zamówienia.
 2. Dopuszczalne są następujące sposoby przesłania Zamówienia:
  1. W formie wiadomości e-mail,
  2. W formie załącznika do wiadomości e-mail,
  3. W formie wypełnionego formularza na stronie www.temada.pl lub partnera świadczącego usługę złożenia zamówienia,
  4. W formie pisemnej za pośrednictwem przedstawiciela współpracującego z Usługodawcą.
 3. Zamówienie musi wskazywać jednoznacznie chęć korzystania i opłacenia Pakietu w określonym czasie i za określonym wynagrodzeniem oraz wskazaniem Prawnika, którego profil ma zostać wyposażony w funkcje wynikające z  Pakietu. Zamówienie powinno ponadto potwierdzać zapoznanie się i akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Zamówienie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Usługobiorcy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca rozpocznie świadczenie usług, a więc udostępni Pakiet Kont Premium dla Usługobiorcy w przeciągu 48 godzin od otrzymania i opłacenia Zamówienia lub w ciągu 48 godzin od otrzymania Zamówienia udostępni Pakiet Bazowy. Usługodawca niezwłocznie podejmie działania na rzecz zapewnienia zasobów organizacyjnych, technicznych i ludzkich na rzecz świadczenia usług dla Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca podpisując Zamówienie dokonuje wyboru czasu trwania Umowy. Umowa może być zawarta na 6 lub 12 Okresów Rozliczeniowych. Po upływie tego okresu Umowa zostaje przedłużona automatycznie na czas nieokreślony, pod warunkiem opłacenie pierwszej opłaty abonamentowej, i może być rozwiązana zgodnie z zapisami wynikającymi z §4 Regulaminu.

§4. Warunki świadczenia usług

 1. Strony są uprawnione do rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden Okres Rozliczeniowy liczony od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o rozwiązaniu Umowy.
 2. Wypowiedzenie powinno mieć charakter pisemny pod rygorem nieważności.
 3. Za dzień złożenia oświadczenia uważa się dzień doręczenia oświadczenia pocztą na adres siedziby Usługodawcy bądź dzień doręczenia oświadczenia na adres pomoc@temada.pl.
 4. Umowa ulega wypowiedzeniu z dniem upływu okresu wypowiedzenia.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługobiorcę przed upływem okresu opisanego w §3.6 z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej równej pozostałej do rozliczenia kwocie wynikającej z §3.6.
 6. Usługobiorca uprawnia Usługodawcę do automatycznego pobierania wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług bądź z podanej przez Usługobiorcę karty kredytowej lub debetowej w przypadku płatności cyklicznych za świadczone usługi. W przypadku pobierania opłat z karty Usługobiorcy płatność z tytułu korzystania z Pakietu Kont Premium zostanie pobrana w przeciągu 5 ostatnich dni przed upływem opłaconego Okresu Rozliczeniowego. Usługobiorca wyraża także zgodę na pobranie przez Usługodawcę środków pieniężnych należnych z tytułu Aktywacji z środków pochodzących z Rozliczenia Spotkania, a pobranych przez Usługodawcę za pośrednictwem Instytucji Płatniczej. Usługobiorca wyraża zgodę na obciążenie swojego konta w ten sposób.
 7. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy Usługobiorca nie będzie wywiązywał się w sposób uporczywy (dwukrotnie) z zapisów Umowy.
 8. Rezygnacja ze świadczenia usług na skutek wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę powoduje, że usługi będą świadczone zgodnie z terminami opłacenia usług wynikającymi z §4.6 i §4.7.
 9. W przypadku wskazanym w §4.5 usługi będą świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynęło oświadczenie o rozwiązaniu umowy lub w ciągu 14 dni od wpłynięcia oświadczenia w zależności co nastąpi później.
 10. W przypadku, gdy Usługobiorca rezygnuje z korzystania z usług przed końcem obowiązywania Umowy, uznaje się, że Umowa i usługi zostały wykonane prawidłowo, a Usługobiorcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 11. Usługobiorca wyraża zgodę na automatyczną Aktywację Użytkownika w ramach Pakietu Kont Premium, który umówił się na Spotkanie z Prawnikiem przypisanym do konta Usługobiorcy, w momencie umówienia Spotkania za pośrednictwem Kalendarza Spotkań. Usługobiorca wyraża również zgodę na obciążenie go kwotą aktywacji w kwocie określonej w cenniku usług zamieszczonym na stronie https://temada.pl/informacje/regulamin-kont-premium i pobranie należnej kwoty w sposób wskazany w §4.6 lub w przypadku wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności zobowiązuje się do terminowego opłacenia zobowiązania na wskazane konto Usługodawcy.
 12. Profil Prawnika powiązany ze wykupionym Pakietem zostanie uruchomiony w terminie 48 godzin roboczych (pn-pt 8:00-16:00) od dostarczenia przez Prawnika lub Usługobiorcę treści Profilu.
 13. W przypadku nieudostępnienia przez Usługobiorcę lub Prawnika wymaganej do uruchomienia Profilu informacji istnieje możliwość nieudostępnienia części funkcjonalności i usług wynikających z wykupionego Pakietu. W takim przypadku Usługodawca jest wolny od wszelkich roszczeń ze strony Usługobiorcy.
 14. W przypadku zakupienia przez Usługobiorcę Pakietów dla więcej niż jednego Prawnika, za początkowy okres trwania Okresu Rozliczeniowego uznaje się datę publikacji Profilu pierwszego z Prawników.
 15. W ramach Usług Dodatkowych Usługobiorca ma możliwość zlecenia, za pośrednictwem Zamówienia, odpłatnego opracowania treści Profilu na rzecz Usługobiorcy. Usługodawca może zrealizować zlecenie siłami pracowników własnych lub podzlecić je podmiotom współpracującym. Wycenę usługi można znaleźć w cenniku zamieszczonym na stronie https://temada.pl/informacje/regulamin-kont-premium.
 16. W przypadku zlecenia odpłatnego opracowania treści Profilu na rzecz Usługobiorcy, Usługobiorca zobowiązuje się do współdziałania z Usługodawcą lub partnerem Usługodawcy w zakresie zebrania danych i przygotowania oraz zaopiniowania i akceptacji powstałego materiału powstałego do uzupełnienia Profilu objętego Zleceniem. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania dwóch bezpłatnych poprawek do zlecenia, chyba, że Strony ustalą inaczej w procesie akceptacji Zamówienia. Kolejne poprawki będą realizowane za dodatkową opłatą (płatną z góry) i po uiszczeniu głównej należności z tytułu Zlecenia.

 

 

 §5. Zobowiązania Usługobiorcy

 

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do zamieszczania na portalu temada.pl wyłącznie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. Dotyczy to zarówno informacji na temat Usługobiorcy, innych Użytkowników, Prawników oraz Usługodawcy. Usługobiorca będzie również na bieżąco aktualizował swój Profil by przekazywał Użytkownikom wyłącznie prawdziwe, zgodne z prawem i aktualne dane.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do dostarczenia lub zamieszczenia w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy, wszelkich informacji wymaganych do utworzenia Profilu. Ponadto informacje takie jak publikacje Prawnika, blogi, treści artykułów i inne informacje potwierdzające kwalifikacje i kompetencje Prawnika mogą być przez Usługobiorcę dostarczone lub wprowadzone do odpowiednich zakładek Profilu. Umieszczając takie treści Prawnik oświadcza, że jest uprawniony do ich rozporządzania w zakresie wynikającym z Regulaminu i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 4. Usługobiorca zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Usługodawcy, a wynikających z niewłaściwego działania lub błędów Instytucji Płatniczej i zobowiązuje się do dochodzenia swoich roszczeń bezpośrednio od Instytucji Płatniczej.  
 5. Usługobiorca oświadcza, że ma prawo lub jest umocowany do publikowania przedstawianych na Portalu informacji na swój temat, Prawników oraz wszelkich innych zamieszczanych treści. Usługobiorca zobowiązuje się przejąć wszelkie roszczenia osób trzecich, Użytkowników lub Prawników, a odnoszące się do zamieszczonej lub zaakceptowanej przez Usługobiorcę treści.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na publikację treści przez Usługodawcę w jego imieniu i z jego podpisem, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji proponowanej treści w dowolnej formie, związanej z Profilem, komentarzami i odpowiedziami na komentarze, odpowiedziami na pytania Użytkowników.
 7. W przypadku wykorzystania do prezentacji w Profilu lub innej działalności związanej z Umową utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz 83 z późniejszymi zmianami) Usługobiorca lub Prawnik są zobowiązani do uzyskania konkretnych zgód ze strony dysponujących prawami do danego utworu, ze wskazaniem sposobu użycia zmierzającego do realizacji przez Usługodawcę Umowy. Dotyczy to również udzielania sublicencji czy praw zależnych, jeśli będą konieczne do wykonania Umowy. Usługobiorca lub Prawnik oświadcza, że do momentu wykorzystania utworu w ramach Umowy będzie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych i – jeśli będzie to konieczne – uzyska niezbędne zezwolenia w zakresie autorskich praw osobistych.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego opłacania należności wynikających z Zamówienia, Umowy i innych podjętych zobowiązań.

 

§6. Wynagrodzenie

 

  1. Z tytułu świadczonych usług, Usług Dodatkowych oraz dostarczanych Pakietów Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z cennika stanowiącego załącznik do Regulaminu, a dostępnego na stronie https://temada.pl/informacje/regulamin-kont-premium.
  2. Zmiany w cenniku wymagają zgody Usługobiorcy z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem, w przypadku zmian powodujących podwyżkę dotychczasowych cen. W przeciwnym razie (obniżka cen), zgoda Usługobiorcy nie jest wymagana. O takiej zmianie Usługobiorca zostanie poinformowany co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.  Informacja o zmianie zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres mailowy Usługobiorcy wskazany w Profilu.
  3. Usługobiorca może nie wyrazić zgody na zmianę cennika w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie. Będzie to równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy zgodnie z warunkami wypowiedzenia Umowy.
  4. W przypadku braku ustosunkowania się do propozycji zmiany cennika ze strony Usługobiorcy uważa się, że ten zaakceptował zmiany po upływie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach.
  5. Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług będzie pobierane na bieżąco w przypadku występowania przepływów pieniężnych między Usługobiorcą, a Użytkownikami.
  6. W przypadku cyklicznej płatności kartą za świadczone usługi, wynagrodzenie będzie pobierane na za kolejny Okres Rozliczeniowy z góry, na 5 dni przed zakończeniem dotychczas opłaconego Okresu Rozliczeniowego.
  7. W przypadku płatności przelewem Usługodawca wystawi fakturę VAT z 3 dniowym terminem płatności na 5 dni przed zakończeniem dotychczas opłaconego Okresu Rozliczeniowego.
  8. W braku dokonania płatności zgodnie z ustalonym terminem Usługodawca ma możliwość zablokowania Usługobiorcy dostępu do Pakietów i usług na czas do 12h po pojawieniu się środków na koncie Usługodawcy. Zablokowanie dostępu, usług, Pakietów i funkcjonalności na skutek nieopłacenia należności nie jest rozumiane jako niedostarczenie usług przez Usługodawcę.
  9. Strony ustalają, że w każdym przypadku dniem zapłaty będzie pojawienie się środków na rachunku Usługodawcy.
  10. Usługodawca ma możliwość swobodnego kształtowana polityki rabatów, zniżek i upustów i uzależniać ją od wykorzystywania poszczególnych funkcji lub zapłaty za określony okres z góry przez Usługobiorcę.
  11. W przypadku nieopłacenia należności w terminie Usługobiorcy nie przysługują ustalone rabaty i zniżki. W takim przypadku Usługobiorca ma obowiązek opłacenia pełnej kwoty z tytułu zamówionych usług, Usług Dodatkowych i Pakietów.
  12. Nieuiszczenie wymaganych należności w ciągu 30 dni od terminu płatności faktury VAT będzie powodować wyłączenie usług objętych Umową. Brak opłaty w terminie kolejnych 14 dni może powodować usunięcie konta Usługobiorcy i wypowiedzenie Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy Usługobiorcy. W takim przypadku Usługodawca ma prawo i będzie dochodził należności za faktyczny czas świadczenia usługi na rzecz Usługobiorcy oraz, jeśli zasadne z tytułu wskazanego w §3.6 i  §4.5.

 

§7. Świadczenie usług

 

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy dotyczą konkretnie wskazanego(-ych) w Zamówieniu Profilu Prawnika.
 2. Prawnicy w ramach korzystania z usług mają obowiązek zarejestrowania się na Portalu oraz akceptacji jego Regulaminu. W przypadku braku rejestracji lub akceptacji Regulaminu traktuje się, że Usługobiorca nie dopełnił wymogów wynikających z Umowy.
 3. Usługa wchodząca w skład Pakietu Bazowego składa się z następujących funkcji oraz narzędzi:
  1. Prezentacja wizytówki Prawnika dla wszystkich Użytkowników serwisu
  2. Prezentacja danych kontaktowych i teleadresowych Prawnika
  3. Prezentacja dotychczas uzyskanych ocen i komentarzy pochodzących z Google oraz z Temada
  4. Prezentacja dotychczas udzielonych odpowiedzi na pytania Użytkowników
  5. Utrzymanie dostępu do panelu klienta umożliwiającego wprowadzanie zmian na Profilu Prawnika, w tym Rejstracji i Logowania do serwisu.
 4. Usługa wchodząca w skład Pakietu Kont Premium składa się z następujących funkcji oraz narzędzi:
  1. Usługa Centrum Opieki Klienta polegająca na wsparciu telefonicznym oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej realizowana dla Użytkowników będących zainteresowanymi współpracą z Prawnikami, ich aktualnych klientów oraz Prawników. Usługa dotyczy organizacji spotkań, pomocy w doradztwie ogólnym oraz funkcjonowania Portalu. W ramach usługi nie są świadczone usługi prawne.
  2. Kalendarz Spotkań – usługa polegająca na udostępnieniu na Portalu terminów, w których Prawnik może spotkać się z zainteresowanym Usługą Prawną lub Usługą Doradczą Użytkownikiem.
  3. Rozliczenia Prawników z Użytkownikami – wszelkie czynności i usługi zmierzające do umożliwienia rozliczeń między Użytkownikami, a Prawnikami z tytułu wykonanych usług lub na poczet wykonanych usług. Rozliczenia będą realizowane przez uprawnioną Instytucję Płatniczą będącą dostarczycielem technologii rozliczeń oraz zarządzającą przepływami pieniężnymi zgodnie z obowiązującym prawem. Przy czym usługa ta będzie wchodziła w skład pakietu po jej wprowadzeniu do Portalu przy czym Usługodawca nie zobowiązuje się co do terminu wprowadzenia usługi w życie.
  4. Dostęp do narzędzi „Pytanie i Odpowiedź” umożliwiającego zweryfikowanym i aktywnym Prawnikom na odpowiadanie online na pytania zadane przez Użytkowników Portalu.
  5. Utrzymanie i udostępnienie Prawnikowi narzędzi umożliwiających publikację określonych treści o tematyce prawnej, a zmierzających do informowania potencjalnych klientów o swoich kompetencjach i specjalizacji na Profilu oraz w ramach narzędzia „Prawopedia” będącego miejscem publikacji treści o charakterze prawnym.
  6. Dostęp dla Prawników i Usługobiorcy do artykułów szkoleniowych oraz materiałów przygotowywanych przez Usługodawcę, a mających na celu podwyższanie jakości obsługi prawnej oraz biznesowej w Polsce.
  7. Udostępnienie wyników ocen i ankiet, a także niektórych badań Użytkowników Portalu oraz uczestników rynku w Polsce.
  8. Dostęp do systemu umożliwiającego przeprowadzanie spotkań online z Aktywnymi Użytkownikami Portalu.
  9. Inne narzędzia i usługi dodane do Pakietu Plus przez Usługodawcę w trakcie rozwoju usługi według jego uznania i pomysłu na rozwój Portalu.
 5. Usługi są świadczone dla Użytkowników, Usługobiorców oraz Prawników, którzy:
  1. Posiadają dostęp do Internetu,
  2. Posiadają sprzęt wyposażony w przeglądarkę internetową Opera, Chrome, Edge, Firefox lub Safari w wersjach aktualnych,
  3. Posiadają aktywne konto e-mail oraz przypisany do siebie numer telefonu.
 6. Usługi będą świadczone w sposób ciągły, a w trosce o Użytkowników Portalu, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia usług w sytuacji, w której umówił już Spotkania z Użytkownikami, chyba że Użytkownik wyraził uprzednią zgodę na zmianę terminu Spotkania.

 

§8. Zobowiązania Usługodawcy

 

 1. Usługodawca będzie świadczył usługi w zakresie określonym w Regulaminie oraz Zamówieniu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do uruchomienia i utrzymywania przez wskazany w Zamówieniu okres Pakietu na rzecz Prawnika(ów) wskazanego w Zamówieniu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Usługobiorcy oraz osobom przez niego wskazanym, dostępu do panelu administracyjnego umożliwiającego samodzielne zarządzania Profilem oraz wykorzystania udostępnionych usług i narzędzi.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do wsparcia Usługobiorcy oraz Prawników, którzy korzystają z Portalu w zakresie technicznym przez cały okres obowiązywania Umowy w godzinach pracy Centrum Opieki Klienta określonych na stronie https://temada.pl.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do bieżącego wsparcia Usługobiorcy oraz Prawnika przy stworzeniu Profilu i korzystaniu z Portalu przez pierwsze 30 dni od rozpoczęcia świadczenia usług. Po tym czasie Usługodawca będzie wspierał Usługobiorcę lub Prawnika doraźnie.
 6. Usługodawca zobowiązuje się utrzymywać Portal oraz jego wszystkie funkcjonalności online w stałej dostępności dla Usługobiorcy, Użytkowników i Prawników.
 7. W przypadku wystąpienia usterek, ataków hakerskich, dużego wolumenu ruchu czy innych wydarzeń wpływających niekorzystnie na funkcjonowanie całości lub części Portalu, Usługodawca zobowiązuje się podjąć niezwłocznie kroki zmierzające do przywrócenia funkcjonowania całości lub jak największej części serwisu online, w tym do przywrócenia poprzedniej wersji serwisu, lub udostępnienia jego części by w jak największym stopniu przywrócić świadczenie usług.
 8. W przypadku braku możliwości przywrócenia usług w ciągu 48 godzin od wystąpienia braku dostępu do całości serwisu lub części serwisu prezentującej Usługobiorcę, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu środków na rzecz Usługobiorcy w sposób proporcjonalny do czasu trwania przerwy w dostępie do Portalu lub części portalu prezentującej Usługobiorcę. Sposób naliczenia środków do zwrotu będzie wyliczany w następujący sposób,

  x - liczba dni całości Okresu Rozliczeniowego, za który została dokonana opłata przez Usługobiorcę
  y – liczba dni w opłaconym Okresie Rozliczeniowym, w których wystąpiła przerwa w dostępie do Profilu Prawnika, którego dotyczy Umowa podpisana przez Usługobiorcę
  a - % prawników objętych Umową, których dotyczy przerwa w dostępie do ich Profili w bieżącym Okresie Rozliczeniowym
  b – wartość całościowej wpłaconej przez Usługobiorcę opłaty z tytułu opłaconego Okresu Rozliczeniowego
  z – wyliczona wartość zwrotu opłaty

  z=[(b/x)*y]/a

 

 

 1. Usługodawca odpowiada wyłącznie za błędy przez niego zawinione.
 2. W przypadku zdarzeń losowych lub problemów wynikających z siły wyższej lub podmiotów trzecich Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności jednak będzie czynił wszelkie zabiegi by minimalizować ich wpływ na wykonywanie postanowień Umowy.
 3. Usługodawca może ponadto w przypadkach wskazanych w §8.10 zdecydować się na zwrot środków według mechanizmu opisanego w §8.8 lecz zależy to wyłącznie od jego woli i możliwości finansowych. Decyzję będzie podejmował indywidualnie dla każdego zdarzenia.

 

§9. Przetwarzanie Danych Osobowych

 

 1. O ile będzie to konieczne do realizacji Umowy, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy dane osobowe Użytkowników, a Usługobiorca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z Regulaminem, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Usługobiorca udostępnia Usługobiorcy dane osobowe Użytkowników w zakresie dotyczącym imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu.
 3. Usługobiorca w stosunku do danych osobowych Użytkowników jest odrębnym administratorem danych osobowych i niezależnie od Usługodawcy zobowiązany jest do spełnienia praw i obowiązków wobec Użytkowników wynikających w szczególności z RODO.
 4. Usługobiorca zapewnia, iż ma wdrożone odpowiednich środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa dla udostępnionych danych osobowych, w szczególności biorąc pod uwagę ryzyko ich naruszenia.
 5. Usługodawca i Usługobiorca współpracują ze sobą w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą.
 6. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę praw osób, których dane dotyczą jest on wyłącznie odpowiedzialny za wynikłą z tego tytułu szkodę.
 7. Wszelkie informacje o zakresie i podstawie przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników przez Usługodawcę, w tym o prawach osób których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies.

 

§10. Postanowienia końcowe

 

 1. Prawa autorskie do Portalu oraz wszelkich jego elementów przysługują Usługodawcy. Usługodawca udziela Usługobiorcy i Użytkownikom niewyłącznej licencji w granicach koniecznych do korzystania z usług Portalu wskazanych w Regulaminie.
 2. Prawa autorskie powstałe w związku z realizacją Umowy, prawa powstałe, choćby częściowo w ramach realizacji usług wynikających z Umowy są wyłączną własnością Usługodawcy.
 3. Wszelkie informacje na temat modelu biznesowego, usług i pomysłów biznesowych, schematów, zasad współpracy są wyłączną własnością Usługodawcy i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, którą Usługobiorca, Prawnicy oraz wszystkie podmioty z nim współpracujące zobowiązują się przestrzegać zgodnie z zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. W przypadku dodania do oferowanych usług kolejnego Pakietu, Usługobiorca ma możliwość zmiany Pakietu na warunkach określonych w porozumieniu określającym zmianę. Porozumienie może mieć charakter pisma lub kolejnego Zamówienia.
 5. W przypadku zaległości ze strony Usługobiorcy w zakresie regulowania należności, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do całości lub części funkcji objętych Umową. W takim przypadku Usługobiorcy nie przysługują roszczenia wynikające z braku dostępu do usług lub braku prezentowania Profili z uwagi na gotowość do świadczenia usługi ze strony Usługodawcy oraz utrzymywanie zasobów, mocy obliczeniowej, zapasu dostępu do serwerów oraz pracowników na potrzeby realizacji Umowy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub Regulaminem działanie Usługobiorcy lub Prawnika.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Usługobiorcę lub Prawnika nieprawdziwe dane dotyczące godzin dostępności, cennika usług, opinii prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, artykułów i publikacji. Wszelkie konsekwencje wynikające z powyższych obciążają wyłącznie Prawnika lub Usługobiorcę i mogą ponadto być podstawą do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego działania Portalu czy niewłaściwego świadczenia usług, jeśli szkoda nie powstała z jego wyłącznej winy.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem terminu oznaczonego w Zamówieniu, Usługodawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej wynoszącej 50% opłaty pozostałej do uiszczenia w okresie obowiązywania Umowy.
 10. Kara umowna zostanie opłacona w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wezwania do zapłaty.
 11. Usługodawcy przysługuje dochodzenie roszczeń na zasadach ogólnych, gdy opłacona kara nie pokryje faktycznie wyrządzonej szkody.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności serwisowych lub aktualizacyjnych na Portalu, co może powodować problemy z dostępem do funkcjonalności systemu i nie jest uważane za problem techniczny. W związku z tym Usługodawca dołoży starań by minimalizować wpływ, jaki wywierają prace serwisowe na możliwość korzystania z Portalu.
 13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 14. Sądem właściwym do rozwiązywania ewentualnych sporów jest sąd w Poznaniu.

 

 

Załączniki:

 1. Cennik usług
 2. Wzór Zamówienia  

Załącznik 1. Cennik usług

 

Aktualny od 14.09.2021

 

Dostawca Usług: Temada Sp. z o.o., ul. Świetlikowa 42, 86-005 Zielonka, KRS: 0000901643, NIP: 5542993922, REGON: 389035942

 

Opłaty z tytułu Kont Premium:

Opłata abonamentowa za Pakiet Konta Premium (płatność miesięczna z góry) – 399 zł netto miesięcznie

Opłata abonamentowa za Pakiet Konta Premium (płatność roczna z góry) - 4200 zł netto rocznie

 

Usługi przygotowania treści profilu:

Opłata za przygotowanie treści na bazie wniesionego wkładu merytorycznego - 1500 zł netto

 

Usługa aktywacji Klienta przez Prawnika:

Roczna aktywacja Konta Klienta – 25 zł netto

 

Załącznik 2. Formularz Zamówienia

Dostawca Usług: Temada Sp. z o.o., ul. Świetlikowa 42, 86-005 Zielonka, KRS: 0000901643,
NIP: 5542993922, REGON: 389035942

Usługobiorca:  

Na podstawie Regulaminu serwisu i Regulaminu Kont Premium, zamawiam na swoją rzecz (właściwe zaznaczyć „X”):

1.    Pakiet Kont Premium wskazany w § 7 Regulaminu Kont Premium (dla prawników), na następujących zasadach:

1.1    usługi o charakterze odpłatnym, z tym jednak zastrzeżeniem że w okresie od 07.10.2021 do 06.10.2022 usługi te będą świadczone nieodpłatnie,  po upływie ww. terminu opłata abonamentowa dla Usługodawcy będzie wynosić netto 399 złotych miesięcznie/ rocznie *, powiększona o należny podatek VAT. 
1.2     umowa zawierana na czas:  

 • 6 Okresów Rozliczeniowych
 • 12 Okresów Rozliczeniowych

Opłacenie pierwszej opłaty abonamentowej będzie równoznaczne z przedłużeniem czasu trwania umowy na czas nieokreślony zgodnie z Regulaminem Pakietu Kont Premium. 

2.    Usługę przygotowania treści profilu na platformie temada.pl w zakresie opisu realizowanych usług i przedstawienia posiadanych kompetencji za wynagrodzeniem wskazanym w cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu Kont Premium (dla prawników). 

3.    Zamawiam usługi dodatkowe:
a.    ________________________________________________________________________
b.    ________________________________________________________________________
c.    ________________________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje treść Regulaminu serwisu i Regulaminu Kont Premium (dla prawników), a także Politykę prywatności i plików cookies. 


_____________________________________
Data i czytelny podpis