title-arrow-orange-right

Regulamin

title-arrow-orange-left

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Temada Sp. z o. o.

 

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 14.09.2021

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika  związane z korzystaniem z usług pomocy prawnej za pośrednictwem portalu dostępnego pod domeną temada.pl, w tym umów o świadczenie usług elektronicznych oraz zasady zawierania umów, w tym zasady i tryb wykonywania przez Użytkownika będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 • 1. Ogólne postanowienia

 

  1. W niniejszym regulaminie używane są następujące definicje:
   1. Usługodawca – Temada sp. z o.o. ul. Świetlikowa 42, 86-005 Zielonka, NIP:5542993922, REGON:389035942, KRS:0000901643, będąca właścicielem serwisu internetowego temada.pl.
   2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, która jest korzystającym z usług dostarczanych przez Usługodawcę w ramach pakietu Kont Premium lub innych usług określonych w dalszej części regulaminu. Usługobiorcami są w szczególności podmioty realizujące usługi o charakterze prawnym na rzecz klientów indywidualnych lub przedsiębiorstw.
   3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca konto w serwisie temada.pl w celu znalezienia pomocy prawnej, porady prawnej lub innej informacji wynikającej z charakteru usług świadczonych przez portal. Użytkownikiem jest także osoba, która skorzystała z pomocy poprzez system telefoniczny i zgodziła się na realizację określonych usług na jej rzecz.
   4. Portal – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://temada.pl, do korzystania którego wyłącznie uprawnionym jest Usługodawca. Serwis ten służy do kontaktu pomiędzy Użytkownikiem, a Usługobiorcą oraz udostępnia zestaw narzędzi służących do ułatwienia i przyspieszenia kontaktu pomiędzy nimi. Użytkownicy i Usługobiorcy korzystają z Portalu na podstawie udzielonej przez Usługodawcę niewyłącznej licencji w zakresie niezbędnym do korzystania z usług.   
   5. Pakiet – zbiór narzędzi i funkcjonalności udostępnianych za określonym wynagrodzeniem i na określony czas dla konta wybranego Prawnika na podstawie zamówienia złożonego przez Usługobiorcę. Usługi są grupowane w Pakiety i na ich podstawie następuje rozliczenie. Wyróżnia się:
        1. Pakiet Bazowy, zawierający podstawowe i dostępne dla wszystkich usługi i funkcjonalności,
        2. Pakiet Kont Premium zawierający płatne funkcje dostępne dla Usługobiorców.
   6. Specjalista – profesjonalny i uprawniony do świadczeń usług prawnych lub innych usług specjalistycznych i doradczych  Usługobiorca. Najczęściej adwokat, notariusz, komornik, radca prawny, mediator lub doradca podatkowy.
   7. Kancelaria – podmiot, który zrzesza więcej niż jednego Specjalistę. Kancelaria może świadczyć usługi różnych typów. Przedstawiciel Kancelarii (osoba korzystająca z Konta oraz je obsługująca, a także wypowiadająca się w imieniu Kancelarii) jest w Regulaminie również definiowany jako Kancelaria.
   8. Profil – zbiór informacji na temat Usługobiorcy lub Kancelarii umieszczony na Portalu i dostępny dla Użytkowników.
   9. Rejestracja – proces tworzenia Konta na Portalu udostępniony przez Usługodawcę.
   10.  Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, a polegająca na pomocy w umówieniu Użytkownika ze Specjalistą w celu świadczenia pomocy prawnej, polegającej w szczególności na udzieleniu opinii prawnej.
   11.  Konto – całokształt danych oraz wpisów w bazach danych Usługodawcy dotyczący Użytkowników, Specjalistów lub Kancelarii, w tym informacji dotyczących zakresu funkcjonalności dostępnych dla danego podmiotu.
   12.  Regulamin –niniejszy dokument.
   13.  Kalendarz Spotkań – usługa dostępna dla Usługobiorcy w ramach Pakietu Kont Premium, a polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi programu komputerowego umożliwiającego umówienie spotkania ze Specjalistą  za pośrednictwem serwisu temada.pl,
   14.  Aktywacja – czynność polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę na określony czas 12 miesięcy usług Portalu na rzecz Użytkownika wskazanego i wykupionego przez Usługobiorcę. Czynność umożliwia obsługiwanym Użytkownikom na korzystanie z rozszerzonych funkcji Portalu bez pobierania opłat od Użytkowników.
   15.  Spotkanie – czynność polegająca na świadczeniu usługi przez Specjalistę współpracującego z lub będącego Usługobiorcą na rzecz Użytkownika.
   16.  Strony Spotkania – Specjalista, który za pośrednictwem Portalu udostępnił możliwość umówienia spotkania w ramach Kalendarza Spotkań lub w inny wskazany przez siebie sposób i Użytkownik, który wybrał, za pośrednictwem Portalu lub przy pomocy Centrum Opieki Klienta konkretną usługę oraz termin Spotkania oraz dopełnił czynności związanych uzupełnieniem wymaganych danych.
   17.  Instytucja Płatnicza – dostawca rozwiązań płatniczych świadczący usługi rozliczeniowe na przykład Mbank Sp. z o.o. lub Blue Media Sp. z o.o. Dostawca ten ma za zadanie umożliwienie rozliczenia w sposób elektroniczny (bezgotówkowy) pomiędzy Usługobiorcą, a Użytkownikiem oraz pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą. Instytucja Płatnicza jest odpowiedzialna za realizację usług rozliczeniowych w ramach swojego regulaminu oraz systemu komputerowego udostępnianego jedynie przez Usługodawcę w ramach świadczonych usług,
   18.  Rozliczenie Spotkania – czynność polegająca na przekazaniu środków pieniężnych przez Użytkownika na rzecz Usługobiorcy po wykonaniu przez Usługobiorcę Usługi Prawnej (płatność z dołu), a realizowana za pośrednictwem Instytucji Płatniczej lub w inny sposób ustalony przy umówieniu Spotkania.
   19.  Centrum Opieki Klienta – funkcjonalność Usługodawcy polegająca na wsparciu technicznym Użytkownika lub Usługobiorcy, a mająca na celu udzielenie pomocy lub wyjaśnień w zakresie korzystania z Portalu, świadczona za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem formularza kontaktowego albo telefonu.
   20.  Usługa Prawna – realizowana przez Specjalistę usługa realizowana w oparciu o przepisy prawa, którą mogą realizować wyłącznie uprawnieni do tego typu czynności Specjaliści.
   21.  Usługa Doradcza – wszelkie usługi dotyczące obsługi Użytkowników Portalu jednocześnie nie będące Usługa Prawną, a co za tym idzie nie wymagają specjalistycznej wiedzy prawnej oraz uprawnień.
   22.  Aktywny Użytkownik – Użytkownik Portalu, który został aktywowany przez Specjalistę w ramach udostępnienia mu narzędzi do współpracy online.
   23.  RODO –  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   24.  Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług elektronicznych z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 • 2. Zakres i rodzaje świadczonych usług

 

  1. Usługodawca świadczy między innymi następujące usługi:
    1. Dostęp do publicznie dostępnej treści Profili Specjalistów oraz Kancelarii na rzecz Użytkowników skatalogowanych według miejscowości, województw oraz określonych specjalizacji,
    2. Możliwość korzystania przez Użytkowników z mechanizmu ocen i opisów usług wykonanych przez Specjalistów, zrealizowanych wyłącznie na rzecz oceniającego.
    3. System umożliwiający zadanie pytania Specjalistom z określonego zagadnienia prawnego lub innego oraz otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie,
    4. Portal umożliwia umówienie się na Spotkanie ze Specjalistą posiadającym aktywne Konto Premium i korzystającym z Kalendarza Spotkań,
   1. Portal daje możliwość skorzystania z Centrum Opieki Klienta, które świadczy pomoc telefoniczną na rzecz Użytkowników oraz Specjalistów. Zakres pomocy dotyczy zasad i sposobów funkcjonowania Portalu, pomoc w obsłudze Kont i usług Portalu, pomocy technicznej, pomocy w wyborze i kontakcie ze Specjalistą,
   2. Informowanie Specjalistów o zainteresowaniu ich usługami oraz możliwościami rynku,
   3. Współtworzenie treści Portalu w tym artykułów, pytań prawnych oraz profili Specjalistów i Kancelarii.
   4. Publiczne zamieszczanie dostępnych w Profilach informacji o Specjalistach czy Kancelariach, które informują zainteresowanych klientów o zakresie, cenach i warunkach usług. Ponadto Specjaliści czy Kancelarie mają możliwość uzupełniania Profili o informacje, które wskazują na ich kompetencje czy doświadczenie, co za tym idzie mogą decydować jakie informacje na ich temat (za wyłączeniem opinii czy ocen klientów) będą prezentowane. Ograniczenie prezentowania określonych informacji może przy tym skutkować niemożliwością realizacji niektórych z usług przez Usługodawcę,
   5. Proces Rejestracji i Logowania,
   6.  Dostęp do danych Konta i Profilu, w tym danych osobowych i możliwości ich zmiany.
  2. Usługodawca może nawiązywać współpracę z podmiotami trzecimi realizującymi zadania polegające między innymi na:
    1. Udostępnianiu rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających świadczenie usług portalu (na przykład system do rozmów wideo, system do obsługi e-mail, SMS),
    2. Współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia treści wynikającej z określonych potrzeb Użytkowników czy Specjalistów,
    3. Współpracy związanej z uzyskiwaniem odpowiedniej pozycji w wyszukiwarkach czy zamieszczania treści, artykułów czy reklam dotyczących Portalu w innych serwisach, nośnikach czy mediach,
    4. Obsłudze technicznej czy rozbudowie Portalu,
    5. Usługach związanych z prezentowaniem punktów i lokalizacji na różnego rodzaju listach czy mapach,
    6. Działaniach związanych z badaniami i edukacją, a mającymi na celu popularyzację wiedzy prawnej, wiedzy o rynku prawnym czy innych związanych z działalnością na rzecz budowy rynku i kultury prawnej.
  3. Informacje o Specjalistach, Kancelariach są prezentowane w formie list, które dają Użytkownikowi możliwość wyboru kryteriów niezbędnych do wyboru Specjalisty, w tym odległości od wybranej lokalizacji, ocen innych Użytkowników, zakresu i sposobu świadczenia usług.
  4. Usługodawca nie różnicuje wyników wyszukiwań Specjalistów w zależności od odpłatności czy usług realizowanych przez Usługodawcę na ich rzecz. 
  5. Wpływ na predefiniowane miejsce na liście wyników wyszukiwania (przy czym Użytkownik może to zmodyfikować) może mieć dostępność terminów spotkań u określonego Specjalisty, wypełnienie lub brak określonych informacji na Profilu, przyjmowanie lub nieprzyjmowanie nowych  Użytkowników.
  6. Dostęp do podstawowych usług Portalu jest bezpłatny. Dotyczy to w szczególności Rejestracji, wypełniania i publikowania Profilu, korzystania z systemu pytań i odpowiedzi, korzystania z ocen i opinii, korzystania z wyszukiwarki oraz możliwości umówienia Spotkań przez Użytkowników ze Specjalistami, którzy wykupili dla danego Użytkownika usługę Kalendarz Spotkań dostępną w ramach Pakietu Kont Premium.
  7. Dostęp do części usług wymaga posiadania Konta Premium przez Specjalistę lub Kancelarię oraz ważnej Aktywacji ze strony Użytkownika. Przy czym Specjalista lub Kancelaria zawierając umowę o świadczeniu usług z Usługodawcą w ramach Pakietu Kont Premium zgadzają się na automatyczną Aktywację Użytkowników, którzy umawiają się z nimi na Spotkanie. Opłata z tytułu Aktywacji Użytkownika jest w tym przypadku pokrywana przez Specjalistę lub Kancelarię.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zapisów i wprowadzenia lub usunięcia opłat za określone usługi lub funkcje programu, przy czym wszyscy Użytkownicy, Kancelarie oraz Specjaliści, których to dotyczy zostaną o tym poinformowani z  odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

 • 3. Warunki i zasady świadczenia usług

 

  1. Celem dostępu do usług świadczonych przez Usługodawcę należy posiadać:
   1. urządzenie z dostępem do sieci internetowej,
   2. jedną z wymienionych i zaktualizowanych przeglądarek Opera, Firefox, Safari, Edge, Chrome.
  2. Zastrzega się, że w odosobnionych przypadkach może nastąpić ograniczenie dostępu do usług na skutek korzystania z nieprzewidzianego urządzenia lub w nieprzewidziany sposób. Usługodawca w takim przypadku dołoży wszelkich starań by umożliwić w najbliższej przyszłości uwzględnienie zgłoszenia o nieprawidłowościach.
  3. Usługodawca zastrzega  możliwość ograniczenia w dostępu do usług na skutek usterek systemu, przebudowy, konserwacji czy modernizacji systemu. W przypadkach możliwych do przewidzenia usterek, Usługodawca dołoży wszelkich starań by poinformować o niedostępności z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadkach losowych i nieprzewidzianych usterek, Usługodawca dołoży wszelkich starań by ograniczenie w dostępie trwało jak najkrócej.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu i funkcji, które wynikają z przyczyn od niego niezależnych, w tym siły wyższej.
  5. Każdy z Użytkowników może nieodpłatnie korzystać z wyszukiwarki oraz bazy Specjalistów i Kancelarii na stronie www.temada.pl.
  6. Każdy z Użytkowników ma możliwość skorzystania z nieodpłatnego wsparcia ze strony Centrum Opieki Klienta za pośrednictwem telefonu, czatu, e-maila czy formularza kontaktowego.
  7. Każdy z Użytkowników ma możliwość umówienia Spotkania ze Specjalistą, przy czym w trakcie umawiania spotkania zostanie poproszony o Rejestrację, w tym akceptację Regulaminu celem możliwości realizacji umówienia oraz dalszą obsługę przez Specjalistę.
  8. Każdy Użytkownik ma możliwość zadania pytania Specjalistom oraz otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Użytkownicy zadając pytanie mają obowiązek zapoznania się oraz akceptacji zapisów z Regulaminu oraz Polityki Prywatności i plików cookies z uwagi na proces obsługi zapytania.
  9. Użytkownicy po Rejestracji mają możliwość:
   1. Oceniania i opiniowania Specjalistów, którzy świadczyli na ich rzecz usługi,
   2. Korzystania z umawiania spotkań z innymi Specjalistami bez konieczności ponownej rejestracji,
   3. Korzystania z wideorozmów do przeprowadzania Spotkań z wybranymi Specjalistami bez ograniczeń,
   4. Korzystania z systemów płatności elektronicznej do rozliczeń między Użytkownikiem, a Usługobiorcą z ewentualnymi opłatami wynikającymi obsługi płatności,
   5. Zapamiętywania w systemie wyszukanych Specjalistów celem potencjalnej przyszłej współpracy.
  10. Każdy Użytkownik, Specjalista czy Kancelaria mają możliwość zgłoszenia uwag co do nieprawidłowości w funkcjonowania Portalu, treści zamieszczonej przez Usługodawcę, dowolnego Użytkownika, Specjalistę czy Kancelarię.

 

 • 4. Umawianie Spotkań oraz korzystanie z Kalendarza Spotkań

 

  1. Użytkownik oraz Specjalista (Strony Spotkania) zobowiązują się w ramach udostępnienia terminów Spotkań, wyboru i umówienia terminów Spotkań do przestrzegania ustaleń z nich wynikających, a w szczególności pojawienia się na Spotkaniu w czasie i w sposób ustalony przy umówieniu spotkania, rozliczeniu się w sposób ustalony oraz dochowaniu należytej staranności zarówno jako wykonujący usługę, jak i korzystający z usługi.
  2. W przypadku niemożliwości pojawienia się na Spotkaniu każda ze Stron Spotkania zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony Spotkania najpóźniej na 24 godziny przed Spotkaniem za pośrednictwem serwisu temada.pl o konieczności przeniesienia lub odwołania Spotkania.
  3. W czasie krótszym niż 24 godziny przed spotkaniem nie ma możliwości odwołania Spotkania przez Portal, a obie Strony Spotkania są zobowiązane do uzgodnienia warunków odwołania lub zmiany terminu Spotkania we własnym zakresie, przy czym nie zwalnia to żadnej ze stron z obowiązku dotrzymania uzgodnionych warunków świadczenia usług czy Rozliczenia Spotkania.
  4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niedotrzymania warunków Regulaminu przez którąkolwiek Stronę Spotkania, oraz za żadne konsekwencje z tego tytułu wynikające. Strony Spotkania zobowiązują się do wzajemnego dochodzenia roszczeń od siebie w przypadku niedotrzymania warunków Regulaminu czy innych przepisów prawa przez którąkolwiek ze Stron Spotkania.
  5. Specjalista lub Kancelaria zobowiązują się do bieżącej aktualizacji systemu Kalendarza Spotkań oraz Konta w celu przekazania Użytkownikom aktualnej i prawdziwej informacji dotyczącej zakresu świadczonych usług, dostępnych terminów Spotkań, cen usług i warunków ich świadczenia. Specjalista lub Kancelaria, których dotyczą nieaktualne informacje odpowiadają samodzielnie przed jakimikolwiek roszczeniami ze strony Użytkowników czy innych podmiotów.

 

 • 5. Korzystanie z systemu ocen i opinii

 

  1. Korzystanie z systemu ocen i opinii jest dobrowolne i przysługuje wyłącznie Użytkownikom, którzy korzystali z usług Specjalisty aktywnego na Portalu.
  2. Opinie i oceny mogą dotyczyć wyłącznie faktycznie realizowanych usług przez ocenianego Specjalistę na rzecz Użytkownika.
  3. Opinie i oceny usług mogą być weryfikowane przez Usługodawcę pod kątem ich prawdziwości oraz faktycznie odbytej usługi.
  4. Użytkownik korzystając z systemu ocen i opinii zgadzają się tym samym na weryfikację oraz zobowiązują się do przedstawienia dokumentów potwierdzających realizację usługi, której dotyczy ocena lub opinia.
  5. Oceny i opinie powinny być rzetelne, prawdziwe i dotyczyć kompetencji, wiedzy, terminowości, zgodności z ustalonymi warunkami i cenami, wywiązywaniem się z obowiązków. Oceny i opinie nie powinny dotyczyć wygrania czy przegrania sprawy, tam gdzie Specjalista nie ma wpływu na jej wynik. Jednocześnie ocena i opinia może dotyczyć składania nierzetelnych zobowiązań przez Specjalistę na rzecz Użytkownika.
  6. Opinie i oceny nie mogą być relacją z doświadczeń innych, czyli dotyczyć osób trzecich.
  7. Oceny i opinie nie mogą być elementem walki konkurencyjnej czy innym sposobem na nieuzasadnione pogorszenie wizerunku Specjalisty.
  8. Oceny i opinie mogą zostać zablokowane przez Usługodawcę na czas wyjaśniania zgodności z Regulaminem. Oceny i opinie niezgodne z Regulaminem mogą zostać usunięte lub poprawione w zakresie niezgodności przy czym nie może to wpływać na sens lub poziom oceny, chyba że Użytkownik zadecyduje inaczej.
  9. Jeden Użytkownik może skorzystać wyłącznie raz z oceny jednego Specjalisty oraz wyrazić jedną opinię na jego temat. Opinia obejmować może jedno Spotkanie lub cykl współpracy. Opinia może być edytowana w ciągu dwóch tygodni od zamieszczenia.
  10. Specjaliści mogą dokonywać ocen innych Specjalistów wyłącznie  w sytuacji, w której sami wystąpili w roli ich klienta indywidualnego, stosując się do ogólnych zasad wynikających z tego paragrafu. Specjaliści w ramach prowadzonej praktyki, będą mogli oceniać innych Specjalistów po dodaniu przez Usługodawcę takiej funkcjonalności i wyłącznie w zakresie  dotyczącym ich współpracy.
  11. Użytkownik zamieszczając opinię i ocenę oświadcza, że są one zgodne z prawdą i bierze odpowiedzialność za ewentualne nieścisłości lub roszczenia innych osób.
  12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opinie i oceny Użytkowników.
  13. Specjalista ma możliwość odpowiedzi na zamieszczoną przez Użytkownika opinię przy zachowaniu zasad tożsamych z tymi obowiązującymi Użytkowników przy zamieszczaniu ocen i opinii.
  14. Specjalista ma prawo zgłosić do moderacji lub weryfikacji ocenę i opinie, które w jego ocenie są niezgodne ze stanem faktycznym.
  15. Usługodawcy przysługuje prawo do oceny ocen, opinii i zgłoszeń oraz ich rozpatrzenie według najlepszej wiedzy i z zachowaniem obiektywizmu. Użytkownicy oraz Specjaliści i Kancelarie przyjmą decyzję Usługodawcy w zakresie tych rozstrzygnięć.
  16. Użytkownik oraz Specjalista udzielają Usługodawcy w momencie zamieszczenia oceny, opinii lub odpowiedzi na opinię niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści opinii, oceny, odpowiedzi na opinię lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji niezbędnych do realizacji usług, a w szczególności takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji odpowiedzi w Portalu.
  17. Rozwiązanie umowy, usunięcie konta czy profilu przez Specjalistę, Kancelarię czy Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

 

 

 • 6. Korzystanie z pytań i odpowiedzi

 

  1. Korzystanie z systemu pytań i odpowiedzi jest dobrowolne i przysługuje Użytkownikom, którzy zgodzą się na postanowienia Regulaminu oraz Politykę prywatności i plików cookies.
  2. Pytania i odpowiedzi mogą być weryfikowane przez Usługodawcę pod kątem ich prawidłowości oraz błędów językowych.
  3. Odpowiedzi na pytania powinny być prawdziwe i wynikać ze stanu prawnego na dzień odpowiedzi.
  4. Pytania i odpowiedzi nie mogą być relacją z doświadczeń innych czyli dotyczyć osób trzecich.
  5. Pytania i odpowiedzi nie mogą być elementem walki konkurencyjnej czy innym sposobem na nieuzasadnione pogorszenie wizerunku innego Specjalisty.
  6. Pytania i odpowiedzi mogą zostać zablokowane przez Usługodawcę na czas wyjaśniania zgodności z Regulaminem. Pytania i odpowiedzi niezgodne z Regulaminem mogą zostać usunięte lub poprawione w zakresie niezgodności lub niepoprawności językowej.
  7. Specjalista zamieszczając odpowiedzi oświadcza, że są one zgodne z prawdą i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne nieścisłości lub roszczenia innych osób.
  8. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich w stosunku do zadanych pytań.
  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pytania i odpowiedzi Użytkowników.
  10. Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić do moderacji lub weryfikacji pytanie i odpowiedzi, które w jego ocenie są niezgodne ze stanem faktycznym lub w inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu.
  11. Usługodawcy przysługuje prawo do oceny pytań, odpowiedzi i zgłoszeń oraz ich rozpatrzenie według najlepszej wiedzy i z zachowaniem obiektywizmu. Użytkownicy oraz Specjaliści i Kancelarie przyjmą decyzję Usługodawcy w zakresie tych rozstrzygnięć
  12. Użytkownik oraz Specjalista udzielają Usługodawcy w momencie zamieszczenia pytania lub odpowiedzi na opinię niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania i odpowiedzi lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji niezbędnych do świadczenia usług, a w szczególności takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji odpowiedzi w Portalu.
  13. Rozwiązanie umowy, usunięcie konta czy profilu przez Specjalistę, Kancelarię czy Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

 

 • 7. Profile Specjalistów oraz Kancelarii

 

  1. Usługodawca daje Specjalistom i Kancelariom możliwość Rejestracji Kont oraz prezentowania Profili, jednak nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i prawdziwość danych prezentowanych w ramach elementów uzupełnianych przez Specjalistów i Kancelarie.
  2. Utworzenie Profilu Specjalisty lub Kancelarii wymaga przynajmniej podstawowych informacji opisujących je. Te informacje to imię i nazwisko (nazwa), adres, numer telefonu, adres e-mail, opis specjalizacji Specjalisty lub Kancelarii.
  3. Serwis dopuszcza tworzenie profili automatycznie przez Usługodawcę na podstawie ogólnodostępnych źródeł informacji dotyczących działalności gospodarczej.
  4. Publikacja Profilu przez Specjalistę lub Kancelarię wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności i plików cookies.
  5. W dowolnym momencie Specjalista lub Kancelaria mogą zażądać od Usługodawcy usunięcia Profilu z Portalu. Usunięcie takie następuje w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o usunięcie danych. W przypadku, gdy Specjalista lub Kancelaria mają powzięte zobowiązania z tytułu obsługi Użytkowników Portalu zobowiązują się oni do dopełnienia obowiązków z tego wynikających poza Portalem i zrzekając się możliwości użycia narzędzi Portalu.
  6. Jeden Profil Kancelarii może być stworzony dla jednego fizycznego adresu. W przypadku Specjalistów wykonujących usługi pod kilkoma adresami możliwe jest dodanie filii jako elementu istniejącego Profilu lub dodanie adresu Kancelarii jako jednego z adresów Specjalisty.
  7. Nie jest dozwolone korzystanie z opcji dodawania do profilu oddzielnych adresów wskazujących na różne Kancelaria bez uruchomienia oddzielnych Profili dla każdej z Kancelarii.
  8. Specjalista lub Kancelaria może stworzyć nowe konto lub przejąć prowadzenie Konta, które zostało stworzone dla niego przez Usługodawcę i przejąć tym samym możliwość edycji danych dostępnych dla niego w ramach pakietu startowego usług.
  9. Specjalista lub Kancelaria może zamówić świadczenie dodatkowych usług przez Usługodawcę w ramach Pakietu Kont Premium na bazie przesłanego dokumentu zamówienia. Szczegółowe zasady zawierania umowy w ramach pakietu Kont Premium oraz wzór zamówienia określa Regulamin Kont Premium (dla prawników).
  10. Specjalista lub Kancelaria mają możliwość zamieszczenia na Profilu logotypu placówki i/lub zdjęcia Specjalisty przy czym wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie, publikowanie i rozpowszechnianie tego zdjęcia lub jego elementu na potrzeby świadczenia usług przez Usługodawcę oraz na potrzeby promocji Portalu. Publikując logotyp i/lub zdjęcia oświadczają, że są wyłącznie uprawnieni z tytułu autorskich praw majątkowych do utworów i nie naruszają w jakikolwiek sposób praw osób trzecich. Ponadto w momencie publikacji logotypu lub zdjęcia, Specjalista lub Kancelaria udziela nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji z prawem do udzielania dalszej licencji na rzecz podmiotów trzecich do utworów na polach eksploatacji niezbędnych do świadczenia usług w ramach Regulaminu, a w szczególności: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia lub logotypu, który jest nieodpowiedni, nie jest własnością właściciela Profilu lub z innych uzasadnionych powodów, o których zawiadomi zainteresowanych.
  12. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikacji lub usunięcia informacji lub Profilu zawierającego nieprawdziwe lub naruszające Regulamin treści.
  13. W przypadku tworzenia Profilu lub Konta Specjalisty lub Kancelarii Usługodawca może poprosić tworzącego o przesłanie dokumentacji potwierdzającej prawo i kwalifikacje do wykonywania zawodu (w przypadku zawodów regulowanych lub powoływania się na posiadanie określonych kwalifikacji) lub podanie przypisanego mu właściwego numeru wpisu w danym samorządzie zawodowym. Dane będą służyły wyłącznie potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych i nie będą przesyłane dalej ani publikowane bez wiedzy i zgody ich właściciela.
  14. Negatywna weryfikacja lub odmowa przesłania dokumentów może skutkować zablokowaniem lub usunięciem Konta lub Profilu i tym samym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług bez okresu wypowiedzenia.
  15. Usługodawca zastrzega, że kolejność prezentacji profilu w wynikach wyszukiwania będzie losowa i ma służyć równemu dostępowi Użytkowników do całego spektrum Specjalistów. Wpływ na kolejność wyników mogą mieć: stopień wypełnienia danych Profilu czy oceny nadawane przez klientów poszczególnym Specjalistom. Dodatkowo wynik wyszukiwania zależy od zgodności podanych w Profilu specjalności z frazami wyszukiwanymi przez Użytkownika oraz lokalizacja, dla której Użytkownik wyszukuje usług. Ponadto profile z krótszymi terminami oczekiwania na najbliższe Spotkanie mogą być przesuwane w górę w wynikach wyszukiwania by dać Użytkownikowi jak najkrótszy czas oczekiwania na Spotkanie. W każdym przypadku Użytkownik może jednak zmienić kryteria wyszukiwania co wpłynie na jego wynik. Wyniki wyszukiwań mogą być niepowtarzalne dla każdego następnego wyszukania nawet przy posłużeniu się tymi samymi kryteriami/frazami wyszukiwań.

 

 • 8. Zasady użytkowania Portalu w tym działania niedozwolone

 

  1. W ramach Portalu niedopuszczalne są:
   1. Publikacja treści obraźliwej dla innych Użytkowników, grup narodowościowych czy społecznych. Dotyczy to wszelkich elementów Profili, ocen i opinii, artykułów, pytań i odpowiedzi i innych.
   2. Publikacje, opinie, pytania czy komentarze naruszające zasady życia społecznego, zawierające nawoływanie do przemocy, nienawiści, naruszanie strefy prywatnej, podawanie danych osobowych, oskarżanie o naruszenie prawa, pomówienia, komentarze nieprawdziwe czy łamiące prawo będą usuwane, a w stosunku do twórców w/w treści będą wyciągane konsekwencje od zawieszenia, aż do usunięcia Profilu wraz z odmową świadczenia jakichkolwiek usług w przyszłości i pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej,
   3. Publikacja jakichkolwiek treści reklamowych, nazw produktów czy marek oraz zamieszczanie linków internetowych zarówno w treści pytań, odpowiedzi, opinii czy komentarzy jak i w treściach informacyjnych, artykułach czy na profilach. Odstępstwo od tej reguły dotyczy zamieszczanie informacji o Kancelarii związanej ze Specjalistą, publikacji, artykułów, książek, treści wideo dotyczących Specjalisty lub związanej z nim Kancelarii i do których rozporządzania w zakresie określonym Regulaminem uprawniony jest Specjalista lub Kancelaria.
   4. Ocena Specjalisty przez niego samego lub jakakolwiek ingerencja w prawdziwość komentarzy, opinii i innych.
  2. Wszelkie treści naruszające postanowienia Regulaminu mogą być poprawiane lub usuwane bez informowania jego autora.
  3. W przypadku jakichkolwiek naruszeń postanowień Regulaminu Usługodawcy przysługuje prawo do wyciągnięcia konsekwencji względem Użytkowników, Specjalistów czy Kancelarii dokonujących naruszeń. Konsekwencje mogą obejmować zawieszenie lub usunięcie Konta lub Profilu, dokonanie sprostowań działań wynikających z naruszeń i innych adekwatnych do występujących naruszeń.
  4. Publikacja danych osobowych osób trzecich jest zakazana. 

 

 • 9. Zawieranie i rozwiązywanie umów

 

  1. Akceptacja postanowień Regulaminu wraz z Polityką prywatności i plików cookies w trakcie procesu Rejestracji, zadania pytania lub umówienie Spotkania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną na warunkach wskazanych w tym dokumencie.
  2. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie umowy na czas nieokreślony.
  3. Osoby posiadające Konto w serwisie wyrażają zgodę na świadczenie usług w zakresie wynikającym z Regulaminu i nie muszą zawierać dodatkowych umów na poszczególne usługi. 
  4. Użytkownik, Specjalista i Kancelaria zobowiązują się w momencie akceptacji odpowiednio Regulaminu, Regulaminu Kont Premium oraz Polityki prywatności i plików cookies do przestrzegania ich postanowień.
  5. Użytkownik, Specjalista i Kancelaria akceptując postanowienia Regulaminu, Regulaminu Kont Premium oraz Polityki prywatności i plików cookies wyrażają zgodę na publikację w dowolny sposób wprowadzonej przez nich treści w celach promocji i informacji o serwisie w innych mediach tradycyjnych i internetowych, w tym także za pośrednictwem podmiotów trzecich.
  6. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z zapisów Regulaminu lub Regulaminu Kont Premium Użytkownik, Specjalista lub Kancelaria zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Usługodawcy w formie e-mail na adres pomoc@temada.pl o cofnięciu takiej zgody oraz zgłoszenia chęci usunięcia Konta z systemu, gdyż brak zgody uniemożliwia w praktyce korzystanie z Portalu.
  7. Użytkownik, Kancelaria i Specjalista w każdym momencie mogą również zażądać usunięcia ich danych i Konta z Portalu, a Usługodawca zobowiązuje się to uczynić w ciągu 7 dni roboczych po realizacji już umówionych lub zaplanowanych usług w Portalu chyba, że żądający usunięcia zgodzi się na utratę możliwości korzystania z usług bez prawa do zwrotu środków poniesionych na wykonanie usług przez Usługodawcę.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, Specjalistę lub Kancelarię w procesie tworzenia i aktualizacji Konta i Profilu.
  9. Jeden Użytkownik jest uprawniony do posiadania tylko jednego konta. Konta będą pod tym kątem weryfikowane po numerach telefonu oraz adresach e-mail. Tym samym również jeden adres e-mail i jeden numer telefonu mogą zostać skojarzone wyłącznie z jednym Kontem.
  10. Podanie niepoprawnych danych może skutkować usunięciem Konta lub Profilu.
  11. Wyłącznie właściciel Konta ma prawo korzystania z niego. Nie jest zatem dozwolone korzystanie  z cudzego Konta czy udostępnianie swojego Konta innym osobom.
  12. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i usunięcia dowolnego Konta w serwisie w przypadku naruszenia przez właściciela Konta przepisów prawa, Regulaminu lub w przypadku działania na szkodę Usługodawcy, w tym narażania na szkodę jego dobrego imienia.

 

 • 10. Odpowiedzialność Użytkowników, Usługodawcy, Specjalistów i Kancelarii

 

  1. Użytkownik, Kancelaria i Specjalista są odpowiedzialni za poufność nazwy Użytkownika i hasła do swojego Konta. W przypadku utraty lub powzięcia informacji na temat danych dostępowych przez osoby postronne właściciel Konta jest zobowiązany do niezwłocznej zmiany danych w Portalu temada.pl lub w przypadku niemożliwości dokonania tego, do poinformowania o tym Usługodawcy.
  2. Usługodawca nie odpowiada za nieuprawniony dostęp do Konta czy Profilu zaistniałego na skutek udostępnienia osobom nieuprawnionym danych do logowania.
  3. Użytkownik, Specjalista i Kancelaria ponoszą pełną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie materiały, a w przypadku roszczeń osób trzecich przejmują pełną odpowiedzialność za wyjaśnienie i zadośćuczynienie ewentualnym pokrzywdzonym. Zwalniają oni tym samym Usługodawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Usługodawca nie będzie również dokonywał sprawdzenia zmieszczonych materiałów i treści.
  4. Użytkownik, Specjalista i Kancelaria ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich także w przypadku ujawnienia niedozwolonych informacji, udostępnienia danych osobowych, podania nieprawdziwych informacji, a także w przypadku naruszenia prawa czy nie wywiązania się w sposób należyty z usług, umów i ustaleń względem innych Użytkowników, Specjalistów czy Kancelarii działających w ramach Portalu.
  5. Użytkownik, Specjalista i Kancelaria korzystają z Portalu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko, a Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakość, kompletność czy rzetelność materiałów zamieszczonych na Portalu.
  6. Usługodawca nie odpowiada za wady prawne oferowanych usług.
  7. Usługodawca nie gwarantuje nieustannej poprawnej i bezawaryjnej pracy całości czy części serwisu.
  8. W odniesieniu do innych podmiotów niż Konsumenci wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści oraz sytuacji innych, niż zamierzona wina Usługodawcy.
  9. Usługodawca nie odpowiada za prawidłową prezentację danych w wyszukiwarkach internetowych lub portali podmiotów trzecich prezentujących wyniki wyszukiwania, mapy czy katalogi.

 

 • 11. Uwagi i reklamacje

 

  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu i usług.
  2. Użytkownik, Specjalista lub Kancelaria mają możliwość zgłaszania pochwał, uwag, skarg, błędów i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Portalu lub zamieszczonych treści za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: pomoc@temada.pl lub przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Temada.pl pod zakładką pomoc.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia uwag i nieprawidłowości w najszybszym możliwym terminie starając się nie przekroczyć 14 dni dla najbardziej złożonych reklamacji dotyczących  spraw nieodpłatnych.
  4. Reklamacja dotycząca płatnych funkcji serwisu zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie starając się nie przekroczyć 21 dni dla najbardziej złożonych spraw, przy czym Usługodawca dołoży starań by na bieżąco informować Użytkownika o planowanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  5. Reklamacje, w których reklamujący posłuży się wyrażeniami uważanymi powszechnie za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre imię Usługodawcy mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Usługodawca dołoży wszelkich starań by należycie rozpatrzyć argumenty reklamującego, a jeśli nastąpiło uchybienie ze strony Usługodawcy, podejmie próbę rozwiązania reklamacji w sposób satysfakcjonujący reklamującego.

 

 • 12. Odstąpienie od umowy
  1. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
   1. pisemnie na adres: Temada Sp. z o.o. ul. Świetlikowa 42, 86-005 Zielonka
   2. drogą korespondencji e-mail na adres : klient@temada.pl
  3. Oświadczenie może być złożone (co oznacza, że jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem serwisu Usługodawcy.
  5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 13. Możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i               dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 4. W przypadku skorzystania z w/w platform i sposobów komunikacji adresem właściwym do kontaktu  Usługodawcą jest klient@temada.pl.

 

 • 14. Przetwarzanie danych osobowych

 

  1. Usługodawca przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji usług i dokłada wszelkich starań w zakresie niezbędnym do należytej ochrony danych ich Użytkowników i Usługobiorców.
  2. Zasady udostępniania Usługobiorcom danych osobowych Użytkowników zostały opisane w Regulaminie Kont Premium.
  3. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników lub Usługobiorców, w tym zakres przysługujących im praw zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies.

 

 • 15. Postanowienia końcowe

 

  1. Usługodawca zastrzega możliwość jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany profilu działalności, zmiany przepisów prawa czy zmiany funkcjonalności Portalu, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W każdym przypadku Użytkownik, Specjalista czy Kancelaria zostaną poinformowani o zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie, za pośrednictwem e-mail i/lub komunikacji wewnętrznej Portalu i będą mogli zrezygnować z korzystania z usług Usługodawcy.
  3. Brak wniesienia sprzeciwu i chęci rezygnacji z usług Usługodawcy będzie oznaczała akceptację nowego Regulaminu i chęć dalszego korzystania z Portalu.
  4. Właściciel Konta ponosi odpowiedzialność za podanie i aktualizację właściwego adresu e-mail i odpowiada za dostarczenie informacji o zmianach w Regulaminie na adres niepoprawny, jeśli taki widniał na Koncie w momencie wysyłki informacji o aktualizacji Regulaminu.
  5. Dla ewentualnego rozstrzygania sporów i interpretacji Regulaminu oraz wszelkich umów zawieranych z Usługodawcą właściwe jest prawo polskie.
  6. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd w Poznaniu, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
  7. Przed wystąpieniem na drogę sądową Użytkownicy, Specjaliści, Kancelarie oraz Usługodawca zobowiązują się do podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu.
  8. Próby rozwiązania polubownego nie przekreślają możliwości wystąpienia przez żadną ze stron na ścieżkę sądową w dowolnym czasie, także w trakcie trwania mediacji lub innych mechanizmów polubownych.
  9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość współpracy w zakresie dochodzenia należności, wynikających z korzystania z Portalu i innych, za pośrednictwem firm trzecich, w tym kancelarii zajmujących się odzyskiwaniem należności czy podmiotów zamieszczających informacje o nierzetelnych płatnikach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Informuję o moim odstąpieniu od umowy następującej usługi: ……………

Data zawarcia umowy: …………….

Imię i nazwisko konsumenta: …………….

Adres konsumenta: …………

Podpis konsumenta:   ……………………….

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data: ……………..